Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

For: NicecreamCPH IVS, Enghave Plads 10, 1670 København V, CVR: 38051288

 

Dateret: 26/6-2019

 

1. Anvendelse
1.1. Ethvert engros salg fra NicecreamCPH er underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet aftales skriftligt mellem Engroskunden og NicecreamCPH.
​1.2. NicecreamCPH og Engroskunden aftaler hvilke produkter, der skal indgå i engros-aftalen. NicecreamCPH forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne produkter til en engros-aftale med 8 dages varsel.
1.3. ​Engroskunden har ret til videresalg af de omfattede Produkter i Engroskundens egne detailbutikker. NicecreamCPH skal godkende i hvilke detailbutikker Engroskunden må videresælge Produkterne. Aftalen gælder, indtil andet aftales, udelukkende videresalg gennem Engroskundens egne fysiske detailbutikker. Engroskunden må ikke sælge eller distribuere NicecreamCPHs produkter gennem andre kanaler end Engroskunden egne fysiske butikker med mindre dette aftales særskilt med NicecreamCPH. Engroskunden må kun videresælge til slutforbrugere og må ikke foretage engrossalg til andre detailbutikker eller salg on-line. 
1.4. ​Engroskunden opnår ingen særrettigheder eller eksklusivitet på videresalg af Produkterne. 
1.5. ​Engros-aftaler kan opsiges af hver Part med 1 mdr. varsel.

2. Priser og betaling 

 

​2.1. NicecreamCPH har ret til at ændre sine priser med 30 dages skriftlig varsel.

 

​2.2. Betaling for Produkterne faktureres straks ved NicecreamCPHs modtagelse af en ordre fra Kunden. Betalingsfrist er løbende måned plus 14 dage.

 

​2.3. Hvis Kunden undlader rettidigt at betale en faktura for Produkter eller tilknyttede ydelser af årsager, som NicecreamCPH er uden ansvar for, har NicecreamCPH ret til rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

3. Levering, opbevaring og kvalitetssikring 

 

3.1. Kunden overtager ejerskab og er ansvarlig for de leverede produkter så snart de er modtaget af Kunden. Produkterne må ikke ændres, modificeres, eller på anden måde manipuleres. Kunden må eller ikke udskifte, ændre eller manipulere den med NicecreamCPH aftalte emballage hvori Produkterne fremvises og leveres til slutforbrugerne.

 

​3.2. Kunden skal kontrollere kvaliteten af Produkterne indenfor 24 timer fra levering. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til NicecreamCPH indenfor 24 timer fra modtagelse af produkterne.

 

​3.3. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke rettidigt meddeles per e-mail til NicecreamCPH, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden er fra modtagelse af Produkterne ansvarlig for korrekt opbevaring og transport af Produkterne og for at Produkterne bevarer en korrekt kvalitet i såvel smag som konsistens og udseende, helt frem til og med servering/levering til slutforbrugerne. Kunden er forpligtet til straks at destruere og undlade at videresælge Produkter, som ikke lever op til den kvalitetsstandard, som svarer til NicecreamCPHs normale standard og som svarer til den kvalitet og de karakteristika som Produkterne havde ved Kundens modtagelse af Produkterne.

 

​3.4. NicecreamCPH er berettiget til at foretage kvalitetskontrol af enhver butik som videresælger Produkterne. Kvalitetskontrol skal ikke varsles men skal foregå indenfor butikkens almindelige åbningstider og udenfor de travleste tidspunkter på dagen. NicecreamCPH er berettiget til at foretage varslede kvalitetscheck 2 gange om året af Kundens centrallager, opbevaring og transportveje fra centrallager til Kundens butikker. 

 

​3.5. I det omfang NicecreamCPH finder det nødvendigt træner NicecreamCPH Kundens personale i korrekt håndtering, promovering, og salg af Produkterne. Kunden skal som minimum sikre deltagelse i træningen af de butiksansvarlige for hver butik som videresælger Produkterne, samt af det personale som modtager Produkterne og varetager opbevaring og transport. Kunden er ansvarlig for selv at træne øvrigt personale som er i berøring med Produkterne. 

 

4. Emballage og markedsføring

 

​4.1. Kunden er forpligtet til at markedsføre NicecreamCPH og NicecreamCPHs produkter i de af Kundens butikker hvor NicecreamCPHs produkter videresælges. Markedsføringen skal som minimum omfatte: NicecreamCPHs logo synligt på de isfrysere, som anvendes til display af NicecreamCPHs produkter. 

 

​4.2. NicecreamCPH bistår Kunden i udarbejdelse af marketing og POS materiale omkring NicecreamCPH og NicecreamCPHs produkter til Kundens butikker og markedsføring. Kunden oppebærer omkostningen ved produktion af sådanne materialer. Alt kommunikationsmateriale som vedrører NicecreamCPH og som benyttes af Kunden, i både butikker, on-line og andre steder, skal forhåndsgodkendes af NicecreamCPH.

 

​4.3. Kunden er forpligtet til, i forbindelse med videresalg af NicecreamCPHs produkter, kun at anvende NicecreamCPHs emballage (herunder NicecreamCPHs bægre, take-away bokse, skeer, m.m.) fra NicecreamCPH og må ikke uden NicecreamCPH’s forudgående skriftlige accept anvende anden emballage og andet tilbehør end NicecreamCPH’s.

 

5. Ordrehåndtering 

 

​5.1. Kunden kan ikke ændre en bekræftet ordre uden NicecreamCPHs skriftlige accept.

 

​5.2. Ordrer er først gældende når NicecreamCPH har sendt en email ordrebekræftelse eller faktura til Kunden. NicecreamCPH skal per e-mail bekræfte eller afvise en ordre skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordren, heraf minimum 4 timer indenfor NicecreamCPHs normale åbningstider. Såfremt NicecreamCPH ikke afviser en ordre indenfor denne tidsfrist betragtes ordren som bekræftet. 

 

​5.3. NicecreamCPH leverer scoop-is i spande/bøtter som kan genbruges. Bøtterne forbliver NicecreamCPHs ejendom, og Kunden er forpligtet til at returnere brugte bøtter til NicecreamCPH, senest 14 dage efter af de er taget ud af brug. Kunden returnerer brugte bøtter til NicecreamCPH som opsamler bøtterne fra Kundens centrallager ved samme anledning som NicecreamCPH leverer Produkter til centrallagret.

 

6. Forsinket levering

 

6.1. Hvis NicecreamCPH forventer en forsinkelse i leveringen af Produkter, informerer NicecreamCPH Kunden om dette og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

 

7. Immaterielle rettigheder 

 

​7.1. Den fulde ejendomsret og alle immaterielle rettigheder vedrørende NicecreamCPHs navn, brand, produkter, opskrifter, logoer m.m. og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører NicecreamCPH. Kunden må ikke anvende, registrere eller søge at registre varemærker mv. der kan forveksles med NicecreamCPHs navn, brand, logo, varemærker, mm.  

 

8. Fortrolighed 

 

​8.1. En Part skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås om den anden Part i forbindelse med aftaler, og må ikke bruge oplysninger til andet formål end at respektere aftaler. 

 

​8.2. Kunden må ikke viderebringe eller sætte andre i stand til at bruge NicecreamCPHs erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

 

​8.3. Kunden skal omgås og opbevare fortrolige oplysninger, såsom økonomiske, personfølsomme og andre fortrolige oplysninger forsvarligt for at undgå, at de kommer til andres kundskab. 

 

​8.4. Kunden forpligtelser om fortrolighed gælder under Parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 

 

9. Gældende ret og værneting 

​9.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. 

 

​9.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.